การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.21 - P.28


บทที่ ๕ พดด้วงยุคกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.๑๘๙๓-๒๓๑๐
CHAPTER 5: POD DUANG AYUDHAYA PERIOD 1893-2310 B.E.

สมัยกรุงศรีอยุธยา ถือเป็นช่วงที่เจริญช่วงหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากมีการปกครองยาวนานถึง 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครองมาหลายพระองค์ เงินสมัยอยุธยาจะใช้เงินพดด้วง ที่ส่วนมากออกโดยทางการ และห้ามมิให้เอกชนทำเลียนแบบ เงินพดด้วงจะทำจากเงินเช่น ตราครุฑ, ตราดอกบัว, ตราพุ่มดอกไม้ เป็นต้น ขนาดที่ขุดพบโดยส่วนมากจะเป็นขนาดบาทหนึ่ง, ขนาดสองสลึง และขนาดหนึ่งสลึงพบน้อยมาก แต่มีพบ มากในขนาดเฟื้อง เงินพดด้วงถูกทำลายไปมากในช่วงการเสียกรุงครั้งที่ 2

หลักฐานการพูดถึงเงินตราในช่วงกรุงศรีอยุธยา พอมีให้เห็นจากการบันทึกของพ่อค้าจากต่างประเทศ ที่มาค้าขาย เช่น ประเทศฝรั่งเศส, ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมัน เป็นต้น พ่อค้าจากต่างประเทศมักจะ กล่าวถึงอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินของไทยกับเงินของประเทศนั้นๆ จึงเห็นได้ว่ามีการค้าขายไปมา ด้วยเงินของหลายๆประเทศ ซึ่งเป็นการวิวัฒนาการด้านเงินตราอย่างเห็นได้ชัด เงินพดด้วงสมัยอยุธยาตอนต้น จะมีบากที่ขากว้างมาก และการบากค่อยๆเล็กลงไปในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา

ราคาพดด้วงชนิดราคาบาท
พดด้วงชนิดราคาบาทสมัยอยุธยาตอนต้นบากที่ขาจะกว้างมากๆมีราคาประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ส่วนบากเล็กลงมาจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ ๕,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท
พดด้วงที่ไม่มีบากจะมีราคาอยู่ที่ ๒,๐๐๐-๘,๐๐๐ บาท แล้วแต่ตราที่พบว่าหายากหรือง่าย เช่น
ตราบัวยันต์ ราคา ๒,๐๐๐ บาท
ตราอุทุมพร ราคา ๒,๐๐๐ บาท
ตราพระนารายณ์ ราคา ๒,๕๐๐ บาท
ตราราชวัตร ราคา ๒,๐๐๐ บาท
ตราครุฑ ราคา ๔,๐๐๐ บาท
ตรา ๕ จุด ราคา ๕,๐๐๐ บาท
ตราสมาธิ ราคา ๘,๐๐๐ บาท
ตราก้านบัว ราคา ๖,๐๐๐ บาท
ตราพระซ่อมดอกไม้บากเล็ก ราคา ๕,๐๐๐ บาท
ตราพระซ่อมดอกไม้ไม่มีบาก ราคา ๘,๐๐๐ บาท

ราคาพดด้วงชนิดราคาสลึงและเฟื้อง
ตราของพดด้วงชนิดราคานี้ที่ค้นพบส่วนใหญ่จะเป็นตราช้าง และตราสังข์ มีหลากหลายแบบมาก มีราคาประมาณเม็ดละ ๔๐๐ บาท

น่าเสียดายที่เงินพดด้วงส่วนมากถูกทำลายหลังสงคราม และประเทศไทยต้องแพ้ให้กับพม่า แต่นักสะสม ก็ได้ค้นหาจนสามารถพบหลงเหลืออยู่หลายตรา พอได้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา พอสมควร นี่แหละความพยายามของนักสะสมประวัติศาสตร์จริงๆพดด้วงยุคกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.๑๘๙๓-๒๓๑๐
Pod Duang Ayudhaya Period 1893-2310 B.E.
พดด้วงอยุธยาตราพระซ้อมดอกไม้บากต่างๆ   P.23
Pod Duang Ayudhaya Pra Som Dokmai various cuts


พดด้วงอยุธยาตราต่างๆ   P.24
Pod Duang Ayudhaya various counter marked


พดด้วงอยุธยาตราต่างๆ   P.25
Pod Duang Ayudhaya various counter marked


พดด้วงอยุธยาตราต่างๆ   P.26
Pod Duang Ayudhaya various counter marked


พดด้วงอยุธยาตราต่างๆ   P.27
Pod Duang Ayudhaya various counter marked


พดด้วงอยุธยาตราต่างๆ   P.28
Pod Duang Ayudhaya various counter markedจะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช