การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช


ENGLISH     

เงื่อนไขและข้อกำหนดการขาย
 
การประมูลราคานี้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของการขาย
 
   
1. บริษัทฯ
บริษัท พันธวณิช จำกัด และ บริษัท เอื้อเสรี คอลเลคติ้ง จำกัด ทำหน้าที่เป็นตัวแทนระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้นและจะไม่รับผิดสำหรับการผิดสัญญาของผู้ขายหรือผู้ซื้อ

2. การเตรียมเอกสารในการเข้าประมูลสินค้า
2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ( กรณีผู้ร่วมประมูลเป็นนิติบุคคล ) จำนวน 1 ฉบับ
2.2 สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ หนังสือเดินทาง, ( กรณีผู้เข้าร่วมประมูลเป็นบุคคลธรรมดา ) จำนวน 1 ฉบับ

3. เงินค้ำประกันการเข้าร่วมประมูล
3.1 ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องยื่นเช็คของธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย “บริษัทเอื้อเสรี คอลเลคติ้ง จำกัด” เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท ( ห้าแสนบาทถ้วน ) เพื่อเป็นหลักประกันราคาที่ยื่นเสนอราคาในการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูล สามารถติดต่อขอรับเช็คค้ำประกัน คืนได้ ที่ บริษัท พันธวณิช จำกัด ติดต่อ ศุภชัย ปัญจสังวรกุล / สาริน พีระบูล หรือ หลังจากประกาศผลผู้ชนะการประมูลแล้วใน 5 วันทำการ

4. ราคาเริ่มต้น
4.1 ราคาเริ่มต้นประมูล 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และเป็นราคาประมูลรวมทั้งหมดทุกรายการ ตามรายการหน้าที่ 125 - 129
4.2 ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องปฏิบัติตามกฎของการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ พันธวณิช จะเป็นผู้ให้ข้อมูลวิธีการประมูลออนไลน์และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) แก่ผู้เข้าร่วมประมูล

เอื้อเสรี ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประมูล โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการตัดสินของบริษัทฯ เป็นอันเด็ดขาด

5. ค่าบริการการขาย
สินค้าที่ทำการประมูลจะมีค่าบริการ 5% บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าบริการดังกล่าว

ตัวอย่าง

ราคาประมูลสูงสุด

20,000,000

บาท
ค่าบริการ 5% ของผู้ซื้อ

1,000,000

บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าบริการ

70,000

บาท
รวมราคาซื้อ

21,070,000

บาท

ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์และค่าบรรจุ (ถ้ามี) บริษัทฯ จะคิดในราคาต้นทุนกับผู้ซื้อ
 

  6. การลงทะเบียน
6.1 ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสินค้าสามารถขอรับใบสมัครและลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 มีนาคม 2550 โดยยื่นเอกสารตามข้อ 2 และเงินค้ำประกันการเข้าร่วมประมูลตามข้อ 3 แก่เจ้าหน้าที่
6.2 สถานที่ในการลงทะเบียน
บริษัท พันธวณิช จำกัด
ชั้น 16 แคปปิตอล ทาว์นเวอร์ , ออล ซีซั่น เพลส ,
ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อ คุณศุภชัย ปัญจสังวรกุล หรือ คุณสาริน พีระบูล
โทร. 0-2655-8000 ต่อ 131, 122 โทรสาร 0-2654-1423
E-mail : sarin_p@pantavanij.com

7. วิธีการชำระเงิน
ผู้ชนะการประมูลชำระค่าสินค้ากับ เอื้อเสรี โดย
7.1 แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท เอื้อเสรี คอลเลคติ้ง จำกัด”
7.2 เช็คของธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย
ขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท เอื้อเสรี คอลเลคติ้ง จำกัด “
7.3 การโอนเงินทางธนาคารในชื่อของ

บริษัท เอื้อเสรี คอลเลคติ้ง จำกัด
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ราชวัตร
เลขที่บัญชี 1460938051

โปรดทราบว่าผู้ซื้อจะต้องรับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯ ไม่รับเช็คส่วนตัวต่างประเทศ

8. การผิดสัญญาการชำระเงิน
ถ้าผู้ซื้อไม่ทำการชำระเงินทั้งหมดภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้และผู้ซื้อในต่างประเทศภายใน 14 วัน หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้หรือนานกว่านั้นตามที่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างบริษัทฯและผู้ซื้อ บริษัทฯจะมีสิทธิเพื่อใช้สิทธิหรือการแก้ไขข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังต่อไปนี้
8.1 ให้ผู้ซื้อที่ผิดสัญญารับผิดสำหรับจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย ตามที่อนุญาตไว้ตามกฎหมายไทย
8.2 แต่ละรายการจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าจะชำระเงินทั้งหมดแต่จะเป็นความเสี่ยงของผู้ซื้อตั้งแต่การชนะการประมูล โดยจะต้องชำระเงินครบทั้งหมดก่อนการส่งมอบ

9. ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
บริษัท เอื้อเสรี คอลเลคติ้ง จำกัด จะทำการออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ให้ผู้ชำระเงิน จำวนวน 2 ใบ ดังนี้
9.1 ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ค่าสินค้าจำนวนเงินที่ท่านชนะการประมูล (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
9.2 ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ค่าบริการในการดำเนินการจัดการประมูล
 

 


เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช