การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.82


บทที่ ๒๙ สตางค์รูหรือเหรียญสตางค์แดง สมัยรัชกาลที่ ๕
CHAPTER 29: RAMA V DECIMAL COINAGE

เหรียญสตางค์แดงถูกเรียกขึ้นเนื่องจากมีหน่วยเป็นสตางค์ และใช้ทองแดงผลิตเหรียญ ๑ สตางค์นั้นเอง และด้วยเหตุที่มีรูอยู่ตรงกลางเหรียญ บางครั้งจึงเรียกสตางค์รู ที่มีรูตรงกลางเพื่อไว้ใช้วัสดุร้อยเกี่ยวได้ง่าย

ลักษณะเหรียญ
มีรูอยู่ตรงกลาง มีตัวเลขบอกค่าอยู่ด้านล้าง ขอบด้านซ้ายเขียนว่า “สยามรัฐ” ขอบด้านขวาเขียนว่า “สตางค์” ด้านหลังของเหรียญจะเป็นรูปจักร ราคาซื้อขาย ๑๐๐-๑,๐๐๐ บาท
เหรียญสตางค์รู ๑ สตางค์ เนื้อทองแดง
DECIMAL COINAGE 1 SATANG COPPER METAL
เหรียญสตางค์รู ราคา ๕ สตางค์ เนื้อนิเกิ้ล
DECIMAL COINAGE 5 ST. NICKEL METAL
เหรียญสตางค์รู ราคา ๑๐ สตางค์ เนื้อนิเกิ้ล
DECIMAL COINAGE 10 ST. NICKEL METAL

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช