การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.83 - P.84


บทที่ ๓๐ รัชกาลที่ ๖ เหรียญกษาปณ์ พ.ศ.๒๔๕๓-๒๔๖๘
CHAPTER 30: RAMA VI 2453-2468 B.E.

การพัฒนาบ้านเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็วในสมัยรัชกาลที่ ๖ แต่อย่างไรก็ตาม พระองค์ยังทรงรับสั่งให้ผลิต เหรียญกษาปณ์เงินออกมาใช้เป็นเงินหมุนเวียนเช่นกัน

ลักษณะเหรียญ ด้านหน้าเป็นรูปของรัชกาลที่ ๖ ขอบด้านซ้ายเขียน “มหาวชิราวุธ” ขอบด้านขวาเขียน “สยามมินทร์” ด้านหลังเป็นช้างสามเศียรอยู่กลางเหรียญ ขอบบนซ้ายมีคำว่า “สยามรัฐ” ขอบบนขวาแสดงปีที่ผลิต และมีราคา อยู่ขอบล่างๆ มีขนาดเหรียญต่างๆดังนี้

เหรียญขนาดหนึ่งบาท
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ มิลลิเมตร น้ำหนัก ๑๕ กรัม
ปีที่ผลิต พ.ศ.๒๔๕๖, ๒๔๕๗, ๒๔๕๘, ๒๔๕๙, ๒๔๖๐, ๒๔๖๑
ราคาซื้อขาย ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๗,๐๐๐ บาท

เหรียญขนาดสองสลึง
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ มิลลิเมตร นำหนัก ๑๕ กรัม
ปีที่ผลิต พ.ศ.๒๔๕๘, ๒๔๖๒, ๒๔๖๓, ๒๔๖๔
ราคาซื้อขาย ๘๐๐ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท

เหรียญขนาดสลึง
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐ มิลลิเมตร นำหนัก ๓.๗๕ กรัม
ปีที่ผลิต พ.ศ.๒๔๕๘, ๒๔๖๐, ๒๔๖๑, ๒๔๖๒, ๒๔๖๗, ๒๔๖๘
ราคาซื้อขาย ๕๐๐ บาทถึง ๓,๐๐๐ บาท
ยกเว้น พ.ศ.๒๔๖๒ มีจุด ราคา ๔,๐๐๐ บาท
เหรียญหมุนเวียนรัชกาลที่ ๖ พระบรมรูป - ตราไอราพด ราคาสลึง เนื้อเงิน
RAMA VI CIRCULATION “PORTRAIT - 3 HEADED ELEPHANT” 1/4 BAHT SILVER METAL
เหรียญหมุนเวียนรัชกาลที่ ๖ พระบรมรูป - ตราไอราพด ราคาสองสลึง เนื้อเงิน
RAMA VI CIRCULATION “PORTRAIT - 3 HEADED ELEPHANT” 1/2 BAHT SILVER METAL
เหรียญหมุนเวียนรัชกาลที่ ๖ พระบรมรูป - ตราไอราพด ราคาสองสลึง เนื้อเงิน
RAMA VI CIRCULATION “PORTRAIT - 3 HEADED ELEPHANT” 1/2 BAHT SILVER METAL

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช