การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.99 - P.115


บทที่ ๓๖ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
CHAPTER 36: RAMA IX COMMEMORATIVE COINS

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก คือ เหรียญที่ผลิตเนื่องในวโรกาศสำคัญต่างๆ มีทั้งเนื้อนิเกิ้ล เงิน นิเกิ้ลสองสี และเนื้อทองคำ มีขนาดมากมายตั้งแต่ ๑ บาท, ๒ บาท, ๕ บาท, ๑๐ บาท, ๒๐ บาท, ๕๐ บาท, ๑๐๐ บาท, ๑๕๐ บาท, ๒๐๐ บาท, ๒๕๐ บาท, ๓๐๐ บาท, ๖๐๐ บาท, ๑,๕๐๐ บาท, ๓,๐๐๐ บาท, ๖,๐๐๐ บาท, ๙,๐๐๐ บาท และ ๑๒,๐๐๐ บาท ส่วนใหญ่ราคาซื้อขายจะ แพงกว่าหน้าเหรียญ เนื่องจากผลิตออกมาไม่มากนัก

๑.) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกขนาดราคา ๑ บาท
๒.) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกขนาดราคา ๒ บาท
๓.) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกขนาดราคา ๕ บาท
๔.) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกขนาดราคา ๑๐ บาท
๕.) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกขนาดราคา ๒๐ บาท
๖.) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกขนาดราคา ๕๐ บาท
๗.) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกขนาดราคา ๑๐๐ บาท
๘.) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกขนาดราคา ๑๕๐ บาท
๙.) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกขนาดราคา ๒๐๐ บาท
๑๐.) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกขนาดราคา ๒๕๐ บาท
๑๑.) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกขนาดราคา ๓๐๐ บาท
๑๒.) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกขนาดราคา ๖๐๐ บาท
๑๓.) เหรียญทองคำกษาปณ์ที่ระลึกขนาดราคา ๑๕๐ - ๑๒,๐๐๐ บาท
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รัชกาลที่ ๙ ราคา ๑ บาท พ.ศ.๒๔๐๔-๒๕๒๕ เนื้อนิเกิ้ล   P.100
COMMEMORATIVE COINS RAMA IX 1 BAHT 1861-1982 NICKLE METAL


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รัชกาลที่ ๙ ราคา ๒ บาท พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๓๙ เนื้อนิเกิ้ล   P.101
COMMEMORATIVE COINS RAMA IX 2 BAHT 1979-1996 NICKLE METAL


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รัชกาลที่ ๙ ราคา ๒ บาท พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๓๙ เนื้อนิเกิ้ล   P.102
COMMEMORATIVE COINS RAMA IX 2 BAHT 1979-1996 NICKLE METAL


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รัชกาลที่ ๙ ราคา ๕ บาท พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๓๙ เนื้อนิเกิ้ล   P.103
COMMEMORATIVE COINS RAMA IX 5 BAHT 1977-1996 NICKLE METAL


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รัชกาลที่ ๙ ราคา ๑๐ บาท พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๓๖ เนื้อนิเกิ้ล   P.104
COMMEMORATIVE COINS RAMA IX 10 BAHT 1975-1993 NICKLE METAL


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รัชกาลที่ ๙ ราคา ๑๐ บาท พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๓๖ เนื้อนิเกิ้ล   P.105
COMMEMORATIVE COINS RAMA IX 10 BAHT 1975-1993 NICKLE METAL


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รัชกาลที่ ๙ ราคา ๑๐ บาท เนื้อโลหะสองสี   P.106
COMMEMORATIVE COINS RAMA IX 10 BAHT BI-METAL


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รัชกาลที่ ๙ ราคา ๑๐ บาท เนื้อโลหะสองสี   P.107
COMMEMORATIVE COINS RAMA IX 10 BAHT BI-METAL


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รัชกาลที่ ๙ ราคา ๒๐ บาท เนื้อนิเกิ้ล   P.108
COMMEMORATIVE COINS RAMA IX 20 BAHT NIKLE METAL


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รัชกาลที่ ๙ ราคา ๒๐ บาท เนื้อนิเกิ้ล   P.109
COMMEMORATIVE COINS RAMA IX 20 BAHT NIKLE METAL


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รัชกาลที่ ๙ ราคา ๕๐ บาท เนื้อเงิน/นิเกิ้ล   P.110
COMMEMORATIVE COINS RAMA IX 50 BAHT SILVER/NIKLE METAL


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รัชกาลที่ ๙ ราคา ๑๕๐ บาท เนื้อเงิน   P.111
COMMEMORATIVE COINS RAMA IX 150 BAHT SILVER METAL


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รัชกาลที่ ๙ ราคา ๒๕๐ บาท เนื้อเงิน   P.112
COMMEMORATIVE COINS RAMA IX 250 BAHT SILVER METAL


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รัชกาลที่ ๙ ราคา ๖๐๐ บาท เนื้อเงิน   P.113
COMMEMORATIVE COINS RAMA IX 600 BAHT SILVER METAL


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รัชกาลที่ ๙ ราคา ๖๐๐ บาท เนื้อเงิน   P.114
COMMEMORATIVE COINS RAMA IX 600 BAHT SILVER METAL


เหรียญทอง   P.115
GOLD METALจะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช