การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.8, P.14


บทที่ ๓ ยุคศรีวิชัย พ.ศ. ๑๒๐๐-๑๘๐๐
CHAPTER 3: SRIVICHAI PERIOD 1200-1800 B.E.

อาณาจักรศรีวิชัย มีความเจริญรุ่งเรืองจากส่วนทางใต้ ครอบคลุมทั่วบริเวณแหลมมาลายู หมู่เกาะชวา ขึ้นมาจนถึงนครศรีธรรมราช เงินที่ใช้ในยุคศรีวิชัยมีอยู่ ๒-๓ แบบ โดยส่วนมากจะมีลักษณะคล้ายกัน ถึงแม้จะ ขุดพบในที่ต่างกัน เช่นเงินดอกจันทร์ พบทั้งที่ทำจากเงินและทอง เป็นรูปสี่เหลี่ยมกดอยู่ในวงกลม เส้นผ่าน ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ ๙ มม.-๑๒ มม. ขุดพบจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีและยังขุดพบ ในประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย อีกด้วยรูปดอกจันททำด้วยเงิน ราคาประมาณ ๓๐๐ บาท ถึง ๘๐๐ บาท
รูปศิวสังข์ทำด้วยทอง ราคาประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
เหรียญของอาณาจักรศรีวิชัยรับอิทธิพลมาจากชวาดังนั้นคนใต้น่าสะสมมากตราดอกจันทร์ทำด้วยเงิน - Silver "Dok Jarn"


ตราศิวลึงค์ทำด้วยทอง - Gold “Srivalung”
จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช