การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.85 - P.86


บทที่ ๓๑ รัชกาลที่ ๖ เหรียญสตางค์รู
CHAPTER 31: RAMA VI DECIMAL COINAGE

ลักษณะของเหรียญจะคล้ายกับเหรียญที่ผลิตใช้ในรัชกาลที่ 5 โดยมีเหรียญสตางค์รูที่ผลิตดังนี้

เหรียญนิกเกิ้ล ขนาด ๑๐ สตางค์
ปีที่ผลิต ร.ศ.๑๓๐, ๑๓๑, พ.ศ.๒๔๕๖, ๒๔๕๗, ๒๔๕๘, ๒๔๖๑, ๒๔๖๒, ๒๔๖๓, ๒๔๖๔
ราคาซื้อขาย ๑๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท
ยกเว้น พ.ศ.๒๔๖๑ (๖หางสั้น), ๒๔๖๓ (ไม่มีพ.ศ.) ราคา ๓,๐๐๐ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท

เหรียญรูนิเกิ้ล ขนาด ๕ สตางค์
ปีที่ผลิต ร.ศ.๑๓๑, พ.ศ.๒๔๕๖, ๒๔๕๗, ๒๔๖๑, ๒๔๖๒, ๒๔๖๒, ๒๔๖๔
ราคาซื้อขาย ๑๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท
ยกเว้น พ.ศ.๒๔๕๖ (จุดเว้น)ราคา ๒,๐๐๐ บาท ถึง ๓,๐๐๐ บาท

เหรียญรูทองแดงขนาด ๑ สตางค์
ปีที่ผลิต ร.ศ.๑๓๐, พ.ศ.๒๔๕๖, ๒๔๕๗, ๒๔๕๘, ๒๔๖๑, ๒๔๖๒, ๒๔๖๓, ๒๔๖๔, ๒๔๖๖, ๒๔๖๗
ราคาซื้อขาย ๑๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท
ยกเว้น พ.ศ.๒๔๖๔ ราคา ๓,๐๐๐ บาท ถึง ๔,๐๐๐ บาท


เหรียญสตางค์รู ราคา ๑๐ สตางค์ เนื้อนิเกิ้ล
DECIMAL COINAGE 10 ST. NICKEL METAL


เหรียญสตางค์รู ราคา ๕ สตางค์ เนื้อนิเกิ้ล
DECIMAL COINAGE 5 ST. NICKEL METAL


เหรียญสตางค์รู ๑ สตางค์ เนื้อทองแดง
DECIMAL COINAGE 1 SATANG COPPER METAL

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช