การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.42, P.44


บทที่ ๑๑ พดด้วงรัตนโกสินทร์ สมัยพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ พ.ศ.๒๓๕๒ - ๒๓๖๗ (ตราครุฑ)
CHAPTER 11:POD DUANG RATTANAKOSIN PERIOD KING RAMA II 2352 - 2367 B.E.

พระองค์ยังทรงใช้เงินพดด้วงในการซื้อขายสินค้า โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากรัชกาลที่ ๑ เฉพาะตราประจำ พระองค์ กล่าวคือพระองค์ใช้ตราครุฑเป็นตราประจำพระองค์ และตราจักรยังคงใช้เหมือนเดิม กล่าวว่าพระองค์ มีพระนามเดิมว่า “ฉิม” ซึ่งย่อมาจาก “ฉิมพลี” ซึ่งฉิมพลีคือวิมานของครุฑ ดังนั้นพระองค์จึงใช้ตราครุฑ เป็นตราประจำพระองค์นั้นเอง

พดด้วงที่พบมากยังคงเป็นขนาดหนึ่งบาทเหมือนรัชกาลก่อนๆขนาดเล็กกว่าหนึ่งบาท ค่อนข้าง หายากกว่ารัชกาลที่ ๑ ด้วยซ้ำ
พดด้วงสมัยรัตนโกสินทร์ - Pod Duang Rattanakosin period


สมัยพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ พ.ศ.๒๓๕๒ - ๒๓๖๗ (ตราครุฑ)
King Rama II 2352 - 2367 B.E. (Krut)

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช