การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.90


บทที่ ๓๔ รัชกาลที่ ๘ พระบรมรูป พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๘๙
CHAPTER 34: RAMA VIII PORTRAIT 2477-2489 B.E.

รัชกาลที่ ๘ ทรงผลิตเหรียญที่มีพระบรมรูปของพระองค์ออกมา ๒ รุ่น ด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมรูป ผันพระพักตร์ด้านซ้ายออก ด้านหลังเหรียญเป็นรูปครุฑ ขอบด้านบนเขียน“รัฐบาลไทย” มีราคาบอกอยู่ด้านซ้าย ของขอบเหรียญ และมีพ.ศ. ที่ผลิตอยู่ขอบเหรียญด้านล่าง

เหรียญทั้งสองรุ่นผลิตจากดีบุก

รุ่นแรก
ผลิต พ.ศ.๒๔๗๙ ด้านหน้าเป็นรูปพระบรมรูปขณะทรงพระเยาว์
ขนาด ๕๐ สตางค์ ราคาซื้อขาย ๑,๕๐๐ บาท ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท
ขนาด ๒๕ สตางค์ ราคาซื้อขาย ๕๐๐ บาท ถึง ๓,๐๐๐ บาท
ขนาด ๑๐ สตางค์ ราคาซื้อขาย ๓๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐ บาท
ขนาด ๕ สตางค์ ราคาซื้อขาย ๑๐๐ บาท ถึง ๕๐๐ บาท
เหรียญรุ่นแรกมักพบอยู่ในสภาพดำ เหรียญที่มีสภาพดีมีราคาสูงเพราะพบน้อยมากๆรุ่นที่ ๒

ผลิตปีพ.ศ.๒๔๗๙ เช่นกัน แต่ปรับปรุงวิธีผลิตยิ่งขึ้น และเปลี่ยนรูปด้านหน้าเป็นพระบรมรูปที่มีพระชนม- พรรษามากขึ้น มีขนาด ๕๐ สตางค์ ,๒๕ สตางค์ ,๑๐ สตางค์ ,๕ สตางค์
ราคาซื้อขาย ๑๐๐ บาท ถึง ๕๐๐ บาท


จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช