การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.36 - P.38


บทที่ ๗ เงินรวมสมัยของภาคอีสานหรือล้านช้าง พ.ศ.๑๘๙๐ - ๒๔๔๐
CHAPTER 7: NORTHERN COINAGE OF THE LANCHANG PERIOD 1890 - 2440 B.E.

๗.๑ เงินแท่งญวณ / 7.1 Annam Silver Ingot
เป็นเงินแท่งสี่เหลี่ยม โดยมีอักษรภาษาจีนหรือภาษาเวียตนามสลักไว้บนแท่งเงิน รูปร่างผิวสวยงาม เขียน อักษรชัดเจน มีหลายขนาด ราคาซื้อขายส่วนมากถ้าเป็นเงินแท้จะขายตามน้ำหนัก ราคาประมาณ ๓๐-๕๐ บาทต่อ กรัม แต่ถ้าไม่ใช้เงินแท้ เช่น เงินฮ้อย หรือเงินลาด จะขายเป็นแท่งตามขนาด
ราคา ๓,๕๐๐ บาท ต่อแท่งถึง ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อแท่ง แล้วแต่ขนาดว่าใหญ่หรือเล็ก


๗.๒ เงินฮ้อย / 7.2 HYUT MONEY
มีลักษณะเป็นแท่งยาว หัวท้ายเรียวเล็ก มีหลายขนาดด้วยกัน ผิวจะมีตุ้มเป็นแนวยาวคล้ายตัวบุ้งบางอันมี การตีตรา รูปคล้ายงูบ้าง, รูปช้างบ้าง ราคาซื้อขายกันประมาณ ๑,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ แล้วแต่ขนาดและรูปทรง


๗.๓ เงินลาด / 7.3 LAD MONEY
มีลักษณะคล้ายเงินฮ้อย แต่ไม่มีตุ้มอยู่บนตัวเงินโดยมีการตีตราตามตัวเงินชัดเจน เช่น ตราช้าง, ตราเต่า, ตรางู, ตราจักร ราคาซื้อขายประมาณ ๒๐๐-๒,๐๐๐ บาท แล้วแต่ขนาดและตราที่ตอก

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช