การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    

กลับสู่หน้าหลัก

P.28         

พดด้วงอยุธยาตราต่างๆ
Pod Duang Ayudhaya various counter marked


ตราสังข์มีบาก(สลึง) - Sangha with cuts(1/4B.)


ตราสังข์มีบาก(เฟื้อง) - Sangha with cuts(1/8B.)


ตราสังขไม่มีบาก(สลึง) - Sangha without cuts(1/4B.)


ตราสังข์ไม่มีบาก(เฟื้อง) - Sangha without cuts(1/8B.)


ตราสังข์ไม่มีบาก(เฟื้อง) - Sangha without cuts(1/16B.)


Back to main pageจะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช