การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.53 - P.58


บทที่ ๑๔ พดด้วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ พ.ศ.๒๓๙๔-๒๔๑๑
CHAPTER 14: POD DUANG RAMA IV 2394-2411 B.E.

รัชกาลที่ ๔ ยังคงใช้รูปแบบของเงินพดด้วงคล้ายรัชกาลก่อนพระองค์ โดยเปลี่ยนตราประจำพระองค์ เป็นรูปมงกุฏ และใช้ตราจักรเป็นตราประจำแผ่นดินเหมือนเดิม สาเหตุที่ใช้ตรามงกุฏ เพราะชาวต่างชาติ จะเรียกพระองค์ว่า “ คิง มงกุฏ” นั้นเอง

มีพดด้วงพระแสงจักร-มงกุฏ ออกใช้หลายขนาด คือตั้งแต่ สี่บาท, สองบาท, สองสลึง, สลึง, เฟื้อง, สองไพ และไพ ส่วนพดด้วงตราพระเต้าเงิน มีขนาดตั้งแต่ สลึงลงมาถึงไพนอกจากนี้พระองค์ยังทรงออกพดด้วงแบบต่างๆ เพื่อพระราชทาน ได้แก่ พดด้วงพระแสงจักร-มงกุฏ ทองคำ และตราพระเต้าทองพดด้วงสมัยรัตนโกสินทร์ - Pod Duang Rattanakosin period
สมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พ.ศ.๒๓๙๔-๒๔๑๑ (ตรามงกุฏ) - King Rama IV 2394-2411 B.E. (Mongkut)
ชนิดราคาตำลึง(จักร ๘ กลีบ) - Tamlung(Chak 8 blades)
พดด้วงสมัยรัตนโกสินทร์ - Pod Duang Rattanakosin period    P.55
สมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พ.ศ.๒๓๙๔-๒๔๑๑ (ตรามงกุฏ) - King Rama IV 2394-2411 B.E. (Mongkut)


พดด้วงสมัยรัตนโกสินทร์ - Pod Duang Rattanakosin period    P.56
สมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พ.ศ.๒๓๙๔-๒๔๑๑ (ตรามงกุฏ) - King Rama IV 2394-2411 B.E.(Mongkut)


พดด้วงสมัยรัตนโกสินทร์ - Pod Duang Rattanakosin period    P.57
สมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พ.ศ.๒๓๙๔-๒๔๑๑ (ตราพระเต้า) - King Rama IV 2394-2411 B.E.(Pra Tao)


พดด้วงทองคำสมัยรัตนโกสินทร์ - Gold Pod Duang Rattanakosin period    P.58
สมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พ.ศ.๒๓๙๔-๒๔๑๑ (ตรามงกุฎ) - King Rama IV 2394-2411 B.E. (Mongkut)จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช