การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    

P.136


About Pantavanij

Pantavanij Co., Ltd. is the leading e-Marketplace and the e-Procurement Solution Provider who was initially established from the idea of e-procurement process outsourcing by Thailand’s six largest conglomerates; Bangkok Bank Public Company Limited, Siam Commercial Bank Public Company Limited, Siam Cement Group Public Company Limited, True Corporation Public Company Limited, United Communication Industry Public Company Limited, and CP Group. Currently, CP Group is Pantavanij’s major shareholder and owns approximately 90 percent of Pantavanij stocks, while the rest is owned by Bangkok Bank Public Company Limited.

Pantavanij specializes in procurement of commodity products such as office equipments and materials, computers and peripherals, machinery spare parts, elementary chemicals, and fuel for manufacturing. Since its founding in 2001, Pantavanij has been stressing on profit enhancement for our clients. This is done through cost saving by increasing procurement process efficiency of supply chain management.

As an e-Marketplace, Pantavanij consolidated purchase volume (of same or similar specification commodities) from various organizations which in return can create cost saving and more efficiency for buyers while sellers gain greater opportunity to increase their sales.


As an e-Procurement Solution Provider, Pantavanij provides services that begin with studying the steps in procurement, analyzing procurement data, planning and determining procurement strategies, providing advices in improving operation efficiency, and using the information technology system to increase efficiency in the procurement process, including supplier management. The services include Online Purchasing, Document Exchange Solution, Order Management Solution, Consulting, Strategic Sourcing Program, and Online Auction.


Pantavanij continues improving and expanding our services to cover our clients’ procurement related needs and their issues in supply chain management. Our Ultimate goal is becoming the Total Procurement Solution provider to serve your procurement needs.


Pantavanij, Co., Ltd.
16th floor, Capital Tower, All Seasons Place
87/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330

e-mail: marketing@pantavanij.com
website. www.pantavanij.com
tel. 0 2655 8000
จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช