การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.70 - P.71


บทที่ ๒๒ สมัยรัชกาลที่ ๕ เหรียญแบน
CHAPTER 22: RAMA V FLAT COINS 2411-2453 B.E.

รัชกาลที่ ๕ ทรงรับสั่งให้เปลี่ยนรูปแบบเหรียญเป็นรุ่นใหม่ทั้งหมด เนื่องจากสมัยรัชกาลที่ ๔ มีการปลอม แปลงเหรียญกันมาก
 • เหรียญดีบุกโสฬส
  ถือว่าเป็นเหรียญดีบุกรุ่นแรกในสมัยรัชกาลที่ ๕ ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปพระเกี้ยวอยู่บนพานสองชั้น และมีฉัตรอยู่สองด้านของพาน ด้านหลังเหรียญเป็นรูปช้างในวงจักร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ มิลลิเมตร ราคา ซื้อขาย ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท
 • เหรียญเงิน พระเกี้ยว-ช้างในวงจักร
  ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นที่สองโดยมีรูปแบบเดียวกับเหรียญดีบุกโสฬส แต่มีสามขนาด ได้แก่ บาท, สลึง, เฟื้อง
  ราคาซื้อขาย
  บาท เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๑ มิลลิเมตร ราคา ๒,๕๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท
  สลึง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๙.๕ มิลลิเมตร ราคา ๒,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท
  เฟื้อง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ มิลลิเมตร ราคา ๑,๕๐๐ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท
 • เหรียญทองแดง จ.ป.ร
  เหรียญรุ่นนี้ สั่งผลิตจากประเทศอังกฤษ เพราะช่วงนั้นทองแดง และเงินขาดตลาดมาก ลักษณะ ของเหรียญ ด้านหน้าเป็นอักษร จ.ป.ร. (พระปรมาภิไธยย่อของรัชกาลที่ ๕) มีมงกุฏอยู่ด้านบนด้านหลังของ เหรียญจะมีราคาเป็นภาษาไทยอยู่ตรงกลาง และมีปี จ.ศ. (จุลศักราช) อยู่ด้านล่างของราคา บอกปีที่ผลิตล้อมรอบ ด้วยช่อชัยพฤกษ์ มีขนาดต่างๆ และราคาซื้อขายดังนี้


สั้ก(ซีก) จ.ศ. ๑๒๓๘ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๙ มิลลิเมตร ราคา ๔,๐๐๐ บาท ถึง ๑๒,๐๐๐ บาท
เสี้ยว จ.ศ. ๑๒๓๖ ,๑๒๓๘ ,๑๒๔๔ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๑ มิลลิเมตร ราคา ๑,๐๐๐ บาท ถึง ๕,๐๐๐ บาท
อัฐ จ.ศ. ๑๒๓๖ ,๑๒๓๘, ๑๒๔๔ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๖ มิลลิเมตร ราคา ๕๐๐ บาท ถึง ๓,๐๐๐ บาท
โสฬส จ.ศ. ๑๒๓๖ ,๑๒๔๔ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐ มิลลิเมตร ราคา ๓๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐ บาท


เหรียญรัชกาลที่ ๕ ตราพระจุลมงกุฎ-พระแสงจักร พ.ศ.๒๔๑๒ เนื้อดีบุก
RAMA V CORONET-CHAK 2412 B.E. TIN METAL

เหรียญรัชกาลที่ ๕ ตราพระจุลมงกุฎ-พระแสงจักร พ.ศ.๒๔๑๒ เนื้อเงิน
RAMA V CORONET-CHAK 2412 B.E. SILVER METAL

เหรียญรัชกาลที่ ๕ จ.ป.ร.-ช่อชัยพฤกษ์ เนื้อทองแดง
RAMA V INITIAL-GARLANG\F\D COPPER METAL

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช