การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.72 - P.73


บทที่ ๒๓ สมัยรัชกาลที่ ๕ เหรียญรุ่นแรกที่มีพระบรมรูป พ.ศ.๒๔๑๙
CHAPTER 23:RAMA V THE FIRST SERIES WITH KING'S PORTRAIT 2419 B.E.

สืบเนื่องจากรัชกาลที่ ๕ ได้มีโอกาสเสด็จประพาสยังประเทศต่างๆมากมาย ซึ่งทำให้พระองค์ ได้มีโอกาส เห็นความเจริญของประเทศตะวันตกพร้อมกับเห็นเหรียญรูปแบบต่างๆมากมาย ซึ่งเกือบทุกประเทศจะมีรูป พระมหากษัตริย์ หรือผู้ปกครองประเทศ อยู่บนหน้าเหรียญ ถ้าประเทศ ใดเสียเอกราช ก็จะใช้เหรียญที่มีรูปของ ผู้ปกครอง ประเทศของตน อยู่บนด้านหน้าเหรียญ รัชกาลที่ ๕ จึงโปรดเกล้าฯให้ผลิตเหรียญที่มีพระฉายาลักษณ์ พระองค์อยู่บนหน้าเหรียญ เพื่อแสดงความเป็นเอกราชของชาติไทย และบ่งบอกถึงการปกครองประเทศ ตนเองได้ เช่นอารยะประเทศ

ลักษณะของเหรียญด้านหน้าจะเป็นรูปพระฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๕ ผันพระพักตร์ด้านซ้ายออก ฉลอง ด้วยเครื่องแบบเต็มยศ ส่วนด้านหลังเป็นตราแผ่นดิน มีราคาเหรียญและปีที่ผลิตอยู่ด้านหลัง ผลิตจากเงินแท้

ขนาดหนึ่งบาท เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๑ มิลลิเมตร
ปีที่ผลิต ไม่มีร.ศ., ร.ศ.๑๒๐, ๑๒๑, ๑๒๒, ๑๒๓, ๑๒๔, ๑๒๕, ๑๒๖
ราคาซื้อขาย ๒,๐๐๐ บาท ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท
ยกเว้น ร.ศ.๑๒๐ ราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ชุดที่หน้า ๗๓ เป็นชุดที่สภาพผิวเดิมและสวยที่สุดที่เคยพบ ทั้งชุด ๙ เหรียญราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ขนาดหนึ่งสลึง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๑ มิลลิเมตร
ปีที่ผลิต ไม่มีร.ศ. ร.ศ.๑๒๐, ๑๒๑, ๑๒๒, ๑๒๓, ๑๒๔, ๑๒๕, ๑๒๖, ๑๒๗
ราคาซื้อขาย ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท
ยกเว้น ร.ศ.๑๒๐ ราคา ๔๐,๐๐๐ บาท

ขนาดเฟื้อง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๑๖ มิลลิเมตร
ปีที่ผลิต ไม่มี ร.ศ., ร.ศ.๑๒๐, ๑๒๑, ๑๒๒, ๑๒๓, ๑๒๔, ๑๒๕, ๑๒๖, ๑๒๗
ราคาซื้อขาย ๑,๕๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท
เหรียญรุ่นนี้ ผลิตที่ โรงกษาปณ์สิทธิการ ก่อตั้ง ปีพ.ศ.๒๔๑๙
เหรียญรัชกาลที่ ๕ พระบรมรูป - ตราแผ่นดิน ราคาเฟื้อง เนื้อเงิน
RAMA V PORTRAIT - COAT OF ARMS FUANG SILVER METAL
เหรียญรัชกาลที่ ๕ พระบรมรูป - ตราแผ่นดิน ราคาสลึง เนื้อเงิน
RAMA V PORTRAIT - COAT OF ARMS SALUNFG SILVER METAL
เหรียญรัชกาลที่ ๕ พระบรมรูป - ตราแผ่นดิน ราคาบาท เนื้อเงิน
RAMA V PORTRAIT - COAT OF ARMS ONE BAHT SILVER METAL

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช