การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.123


บทที่ ๔๒ นำเหรียญมาทำเครื่องประดับ
CHAPTER 42: USAGE AS ORNAMENTS

ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีผู้ผลิต เครื่องประดับหลายราย นำเหรียญกษาปณ์มาผลิตให้ดูแปลกตามีการเอา เหรียญกษาปณ์มาทำกระดุม เข็มขัด ตามรูปที่เห็นนี้แหละครับ

ในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีการนำเหรียญกษาปณ์ทั้งจากของต่างประเทศ และในประเทศมาทำเครื่องประดับ มากมาย ทำสร้อยคอบ้าง ,เข็มขัดบ้าง ,กระดุมบ้าง จนเหรียญขาดตลาด รัชกาลที่ ๔ จึงออก พระราชโองการ แจ้งประกาศขอให้ประชาชน เลิกการนำเหรียญกษาปณ์มาทำเครื่องประดับ ทรงตำหนิว่า “เป็น พวกอวดมั่งอวดมี” และขอให้นำเหรียญกษาปณ์ ไปซื้อขายแลกเปลี่ยนตามปรกติ

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช