การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.121


บทที่ ๔๐ เหรียญกัมพูชา
CHAPTER 40: KHMER COINS

ด้านหน้าเป็นรูปหงษ์ ด้านหลังเป็นรูปปราสาทสามยอด ผลิตสมัยสมเด็จพระหริรักษ์ (ด้วง) พ.ศ.๒๓๙๐ สร้างขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึก ขณะนั้นเขมรยังขึ้นอยู่กับไทย ดั้งนั้นเหรียญนี้จึงเป็นเหรียญ ประวัติศาสตร์อีก เหรียญหนึ่ง

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช