การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.87


บทที่ ๓๒ รัชกาลที่ ๗ พ.ศ.๒๔๖๘-๒๔๗๑
CHAPTER 32: RAMA VII 2468-2471 B.E.

รัชสมัยของรัชกาลที่ ๗ นับว่ามีเหรียญออกมาใช้ไม่มากนัก สาเหตุเพราะพระองค์ทรงครองราชย์ในระยะ สั้น มีเหรียญเงินออกมา ๒ ขนาด ขนาด ๒๕ สตางค์และ ๕๐ สตางค์ ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่ ๗ ขอบด้านซ้ายมีคำว่า “ประชาธิปก” ขอบด้านขวามีคำว่า “สยามมินทร์” ด้านหลังเหรียญมีรูปช้างยืนบนพื้น ขอบด้านบนมีคำว่า “สยามรัฐ ๒๔๗๒” ขอบด้านล่างมีคำบอกราคาเป็นสตางค์ไว้ มีราคาซื้อขายชุดละ ๒,๕๐๐ บาท


เหรียญรัชกาลที่ ๗ พ.ศ.๒๔๗๒ เนื้อเงิน
RAMA VII 1942 SILVER METAL


สำหรับเหรียญรูมีลักษณะคล้ายสมัยรัชกาลที่ ๕ และ รัชกาลที่ ๖ มี ๒ แบบได้แก
เหรียญผลิตจากนิกเกิ้ล ขนาด ๕ สตางค์ ผลิต พ.ศ.๒๔๖๙
ราคาซื้อขาย ๕๐ บาท ถึง ๒๐๐ บาท

เหรียญสตางค์รู ราคา ๕ สตางค์ เนื้อนิเกิ้ล
DECIMAL COINAGE 5 ST. NICKEL METAL


เหรียญผลิตจากทองแดง ขนาด ๑ สตางค์ ผลิต พ.ศ.๒๔๖๙, ๒๔๗๐, ๒๔๗๒
ราคาซื้อขาย ๕๐ บาท ถึง ๓๐๐ บาทเหรียญสตางค์รู ๑ สตางค์ เนื้อทองแดง
DECIMAL COINAGE 1 SATANG COPPER METAL

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช