การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.64


บทที่ ๑๘ สมัยรัชกาลที่ ๔ เหรียญแบนชนิดต่างๆ
CHAPTER 18: RAMA IV OTHER FLAT COINS

หลังจากที่เครื่องจักรใหญ่มาถึง ทางการจึงเริ่มผลิตเหรียญใช้จริงออกมาใช้หมุนเวียนจำนวนมาก
  • เหรียญอีแปะดีบุก ราคาซื้อขาย ๓๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท
  • ซีก และ เสี้ยว ราคาซื้อขาย ๒,๐๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท
เหรียญรัชกาลที่ ๔ พระมหามงกุฎ - พระแสงจักร พ.ศ.๒๔๐๕ เนื้อดีบุก
RAMA IV MONGKUT - CHAK 2405 B.E. TIN METAL
เหรียญรัชกาลที่ ๔ 8 อันเฟื้อง (อัฐ) - 1/8 FUANG(ATT) เนื้อดีบุก
เหรียญรัชกาลที่ ๔ พระมหามงกุฎ - พระแสงจักร แบบหนา พ.ศ.๒๔๐๘ เนื้อทองเหลือง
RAMA IV MONGKUT - CHAK (THICK) 2408 B.E. BRONZE METAL
เหรียญรัชกาลที่ ๔ พระมหามงกุฎ - พระแสงจักร แบบหนา พ.ศ.๒๔๐๙ เนื้อทองเหลือง
RAMA IV MONGKUT - CHAK (THIN) 2409 B.E. BRONZE METAL
เหรียญรัชกาลที่ ๔ พระมหามงกุฎ - พระแสงจักร เนื้อทองแดง
RAMA IV MONGKUT - CHAK COPPER METAL

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช