การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.74


บทที่ ๒๔ ประเทศในเอเชียตกเป็นเมืองขึ้น ยกเว้นประเทศไทย
CHAPTER 24:ASIAN COUNTRIES BEING COLONIZED EXCEPT THAILAND

ประมาณปีพ.ศ.๒๓๐๐ ถึง พ.ศ.๒๔๕๐ มีการล่าอาณานิคมจากประเทศที่มีอิทธิพลจากยุโรปทำให้ ประเทศใน แถบเอเชียต้องตกเป็นเมืองขึ้น ของประเทศในแถบยุโรปมากมาย การใช้เหรียญกษาปณ์ของ ประเทศที่ตกเป็นเมืองขึ้นจะต้องถูกประเทศที่ปกครองนำรูปกษัตริย์ของตนเองมา อยู่บนเหรียญ เพื่อแสดงถึง การครอบครองดังที่เห็นจากรูปเหรียญของประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ ยกเว้นประเทศไทยของเราเพียง ประเทศเดียวที่สามารถรักษาเอกราชไว้ได้ เพราะประเทศไทยนั้นพระมหากษัตริย์ทรงพระปรีชาสามารถ ประเทศไทยจึงรอดพ้นจากการต้องตกเป็นเมืองขึ้นของอารายะประเทศ น่าภูมิใจที่เกิดเป็นไทยจริงๆ และคงต้อง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ตัวอย่างเหรียญที่แสดงถึงมีการล่าอนานิคมรอบๆประเทศไทย /
Neighbouring countries being colonized shown on the coins


เหรียญตัวอย่างที่แสดงถึงว่ามีการส่งอนานิคมจริงรอบๆประเทศไทย
จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช