การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.75 - P.76


บทที่ ๒๕ รัชกาลที่ ๕ เหรียญพระสยามเทวาธิราช
CHAPTER 25: RAMA V PRA SIAM THEVA THIRAJ COINS

เหรียญสยามเทวาธิราช
ปีพ.ศ.๒๔๓๐ รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดให้ผลิตเหรียญทองแดงขึ้นมาอีกชนิดหนึ่ง ด้านหน้าเป็นรูป พระฉายาลักษณ์ ผันพระพักตร์ซ้ายออก ส่วนด้านหลังเป็นรูปพระสยามเทวาธิราชประทับบนโล่ห์ มีราคาเขียน อยู่ที่ขอบด้านข้าง ซ้าย-ขวา มีปีที่ผลิตอยู่ด้านล่าง มีขนาดต่างๆดังต่อไปนี้


ขนาดเสี้ยว
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ มิลลิเมตร
ปีที่ผลิต จ.ศ.๑๒๔๙, ร.ศ.๑๐๙, ๑๑๕, ๑๑๘, ๑๑๙, ๑๒๑, ๑๒๒, ๑๒๔
ราคาซื้อขาย ๑,๕๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท

ขนาดอัฐ
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๔ มิลลิเมตร
ปีที่ผลิต จ.ศ.๑๒๔๙, ร.ศ.๑๐๙, ๑๑๔, ๑๑๕, ๑๑๘, ๑๒๑, ๑๒๒, ๑๒๔
ราคาซื้อขาย ๑,๐๐๐ บาทถึง ๑๕,๐๐๐ บาท

ขนาดโสฬส
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐ มิลลิเมตร
ปีที่ผลิต จ.ศ.๑๒๔๙, ร.ศ.๑๐๙, ๑๑๘, ๑๒๔
ราคาซื้อขาย ๘๐๐ บาท ถึง ๘,๐๐๐ บาท
เหรียญรัชกาลที่ ๕ พระบรมรูป - พระสยามเทวาธิราช ราคาโสฬส เนื้อทองแดง
RAMA V PORTRAIT - SIAMTHEVATIRAT SOLOT COPPER METAL
เหรียญรัชกาลที่ ๕ พระบรมรูป - พระสยามเทวาธิราช ราคาอัฐ เนื้อทองแดง
RAMA V PORTRAIT - SIAMTHEVATIRAT ATT COPPER METAL
เหรียญรัชกาลที่ ๕ พระบรมรูป - พระสยามเทวาธิราช ราคาเสี้ยว(2อัฐ) เนื้อทองแดง
RAMA V PORTRAIT - SIAMTHEVATIRAT SEO(2ATT) COPPER METAL

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช