การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.65 - P.66


บทที่ ๑๙ เหรียญแต้เม้งสมัยรัชกาลที่ ๔ และ เหรียญพระเจ้าหมินหมางแห่งเวียดนาม
CHAPTER 19: RAMA IV “TAE MENG TONG PAO”- MIN MANG OF VIETNAM

ในสมัยปีพ.ศ.๒๔๐๗ ซึ่งเป็นปีที่รัชกาลที่ ๔ มีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษาจึงมีการผลิตเหรียญเฉลิม พระชนพรรษา ขนาด ๔ บาท เป็นเหรียญเงิน และเหรียญทอง ด้านหน้าเป็นรูปมงกุฎด้านหลังมีภาษาไทย อยู่ตรงกลาง เขียนว่า “แต้ เมง ทง ป้อ” แปลว่าเงินของแต้เม้ง เหรียญนี้พระองค์ทรงให้ประดับได้ ดังเครื่องอิสริยาภรณ์ แต่ผลิต ออกมาน้อยมาก มีขนาดใหญ่กว่าเหรียญทั่วไป เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ ๔๕ มิลลิเมตร น้ำหนัก ๖๐.๗๗ กรัม ด้วยการที่ ผลิตออกมาน้อย และมีคุณค่าสูงดังเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จึงมีนักสะสมต้องการกันมาก ประกอบกับความสวยงาม ของเหรียญและเป็นเหรียญเดียวทีภาษาจีนอยู่บนเหรียญ จึงมีความนิยมสูงและมีราคาซื้อขายที่แพงมาก

ราคาซื้อขายเหรียญแต้เม้งเงิน
ราคา ๖๕๐,๐๐๐บาท
เคยมีการประมูลผ่านทางกรมธนารักษ์ ราคาสูงถึง ๑ ล้านบาท


จากประวัติศาสตร์ รัชกาลที่ ๔ ทรงทราบว่า พระเจ้าหมินหมางกษัตริย์ประเทศเวียดนามในสมัยนั้นมีการ ผลิตเหรียญเงินที่มีอักษรจีน ๔ ทิศเหมือนกัน อ่านว่า “เม่ง เหม็ง ทง ป้อ” จึงเป็นที่มาของการทำเหรียญ“แต้ เมง ทง ป้อ”ในเวลาต่อมา
เหรียญเงินขนาดที่ผลิตออกมาก่อนในพ.ศ.๒๔๐๓ แต่ไม่มีภาษาจีนจะเป็นรูปช้างในพระแสงจักร มีชนิดราคา สองบาท หนึ่งบาท กึ่งบาท สลึง เฟื้อง และสองไพ ราคาซื้อขายรวมทั้งชุด ๖ ขนาด ประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

เหรียญ”แต้ เมง ทง ป้อ”เป็นเหรียญเดียวที่มีภาษาจีนบนเหรียญ
“Tae Meng Tong Pao” The only Coin with Chinese Inscriptions

เหรียญ”เม่ง เหม็ง ทง ป้อ”ของประเทศเวียดนาม
“Meng Mang Tong Pao” of Vietnam

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช