การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.67 - P.68


บทที่ ๒๐ เหรียญเม็กซิโกตอกตรา มหามงกุฏ-จักร
CHAPTER 20:MEXCIO COINS WITH MONGKUT-CHAK COUNTER MARKED

ในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีต่างชาติเข้ามาค้าขายมาก โดยชาวต่างชาติใช้เหรียญเงิน ที่นำติดมาซื้อสินค้า แต่คน ไทยยังไม่กล้ารับไว้ เพราะเกรงว่าจะเป็นเงินปลอม และไม่ทราบค่าที่แท้จริงของเงินต่างชาติ จึงทรงเข้าเฝ้า รัชกาลที่ ๔ เพื่อให้ตีตรารับรองจากกระทรวงการคลัง รัชกาลที่ ๔ ทรงเห็นว่า การที่มีพ่อค้าเข้ามาค้าขายมากๆ ย่อม เป็นผลดีของประเทศของเรา จึงอนุญาตให้ใช้ตราประจำพระองค์ และตราแผ่นดินตีลงบนเหรียญ เช่น เหรียญ เม็กซิโก หรือเหรียญเปรู เป็นต้น โดยออกเป็น ประกาศอัตราแลกเปลี่ยน ๓ เหรียญ (๘ เรียล) ของเม็กซิโกมีค่า เท่ากับ ๕ บาทของไทยเท่ากับพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถแก้ปัญญาหาความขัดแย้งของระบบเงินตรา และมี พระปรีชาสามารถ กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรม จึงทำให้การค้ารุ่งเรืองมาก ราคาซื้อขายเหรียญเม็กซิโก ตอกตราราคา ๘๐,๐๐๐ บาท

เหรียญตีตราที่พบจะอยู่ระหว่างปีค.ศ.๑๘๔๕ ถึง ค.ศ.๑๘๕๗ ซึ่งเป็นช่วงที่พ่อค้าจากทวีปยุโรป เดินทาง มาค้าขายในแถบเอเชียมาก ทำให้ทราบว่าที่ฟิลิปปินส์มีการตอกตรารับรอง เหมือนกับเหรียญที่มีการตอกตราใน ประเทศไทย เช่น เหรียญเปรู, เหรียญเม็กซิโก, เหรียญบัลแกเลียเหรียญเม็กซิโก ตอกตรามงกุฎ-พระแสงจักร
MAXICO COIN WITH COUNTER MARKED MONGKUT-CHAK

เหรียญเม็กซิโกไม่ตอกตรา
MEXICO COINS WITHOUT COUNTER MARKED

เหรียญเม็กซิโก เปรู โบลิเวีย ตอกตราฟิลิปินส์
MEXICO ,PERU ,BOLIVIA COINS WITH PHILIPPININES COUNTER MARKED

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช