การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.8, P11 - P.13


บทที่ ๒ ยุคทวารวดี พ.ศ. ๑๑๐๐-๑๖๐๐
CHAPTER 2: DVARAVATI PERIOD 1100-1600 B.E.

ยุคทวารวดีถือว่าเป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองต่อจากยุคฟูนาน ศูนย์กลางความเจริญอยู่รอบๆ ลุ่มแม่น้ำ เจ้าพระยา มีอาณาเขตขยายไปทุกทิศทุกทาง โดยคำว่าทวารวดีมีความหมายว่าเมืองหลายประตูนั้นเองเงินสมัยทวารวดีส่วนมากเป็นเงินที่แสดงถึงความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ และความเจริญรุ่งเรือง ลักษณะด้านหน้าเป็นรูปหอยสังข์ใหญ่, หอยสังข์เล็ก, มีจุดไข่ปลาอยู่โดยรอบ บางเหรียญด้านหลังจะเป็นรูปปราสาท โดยมีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อยู่ด้านบนมีรูปปลาอยู่ด้านล่าง กลางปราสาทมีเครื่องหมายวัชระ (เครื่องหมาย ของพระอินทร์) หรือกลางปราสาทเป็น รูปศรีวัตสะ (ขนที่กลางอก ของพระนารายณ์) ด้านข้างมีรูปอังกุศ (ขอช้าง) บางเหรียญเป็นรูปหม้อน้ำ รูปแม่โคและลูกโคด้านหลังจะมีอักษรสันสกฤตจารึก อ่านว่า “ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ” แปลว่า บุญกุศลของพระราชาแห่งศรีทวารวดี เหรียญที่จาลึกจะหายากมาก และเป็นประวัติศาสตร์ที่อ้างอิง ได้อย่างชัดเจนที่สุดส่วนมากขุดพบที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท

เหรียญสมัยทวารวดีค่อนข้างหายากมากๆ แต่ราคายังไม่แพงเท่าไหร่
เหรียญรูปหอยสังข์เล็กคู่ พร้อมจารึกหน้า-หลังแบบบาง พบไม่เกิน ๔ เหรียญ ราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท
เหรียญรูปบูรณกลศ(หม้อน้ำ)จารึกหน้า-หลังแบบหนา พบไม่เกิน ๓๐ เหรียญ ราคา ๑๒๐,๐๐๐ บาท
เหรียญรูปบูรณกลศ(หม้อน้ำ)หน้าเดียวแบบบาง พบไม่เกิน ๑๐ เหรียญ ราคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เหรียญรูปแม่โค-ลูกโค พร้อมจารึกด้านหลัง พบไม่เกิน ๑๐ เหรียญ ราคา ๒๕๐,๐๐๐ บาท
เหรียญรูปแม่โค-ลูกโคกินนม พร้อมจารึกด้านหลัง พบไม่เกิน ๓ เหรียญ ราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท
เหรียญรูปสังข์ใหญ่มีปลา ราคา ๒๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท
เหรียญรูปสังข์ใหญไม่มีปลา ราคา ๔,๐๐๐-๖,๐๐๐ บาท
เหรียญรูปสังข์-ศรีวัตสะใหญ่บาง ราคา ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท
เหรียญรูปสังข์-ศรีวัตสะเล็กบาง ราคา ๕๐๐ บาท
เหรียญรูปธรรมจักร-ศรีวัตสะ ราคา ๗,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท
นักสะสมจะนิยมสะสมเหรียญรูปสังข์ทวารวดีที่ด้านหลังมีรูปปลา เพราะถือเป็นเหรียญของไทย ถ้า ไม่มีรูปปลาด้านหลัง จะถือว่าเป็นเหรียญร่วมสมัยมาจากเมืองศรีเกษตรปัจจุบันอยู่ในพม่า เหรียญทวารวดีเหล่านี้ นักสะสมรุ่นเก่า ยอมรับกันว่าเป็น ต้นตระกูล เหรียญกษาปณ์ไทยที่น่าสะสมสูงสุดรูปหอยสังข์คู่ จารึกหน้าและหลัง - Sangha pair with inscriptions


บูรณกลศ(หม้อน้ำ)จารึกแบบหนา - Jar-Inscription (Thick)


หน้าเดียวแบบบาง - Jar-Uniface (Thin)


แม่โคและลูกโค จารึกด้านหลัง - Cow&Calf-Inscription


แม่โคและลูกโคกินนม จารึกด้านหลัง - Cow&Calf milking-Inscription


สังข์-ศรีวัตสะ มีปลา
Sangha-Sriwatsa with fish
4.95-8.14 gms.

สังข์-ศรีวัตสะ ชนิดบาง
Sangha-Sriwatsa (Thin)
3.15/0.78 gms.

ธรรมจักร-ศรีวัตสะ
Wheel-Sriwatsa
6.69 gms.

สังข์-ศรีวัตสะ ไม่มีปลา
Sangha-Sriwatsa without fish
8.29 gms.
จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช