การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    




Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.69


บทที่ ๒๑ สมัยรัชกาลที่ ๔-รัชกาลที่ ๕ เหรียญทอง ทศ ,พิศ ,พัดดึงส์
CHAPTER 21: RAMA IV-RAMA V GOLD COINS TOD, PIT, PADDUANG

มีการผลิตเหรียญทองคำ พระมหามงกุฏ–ช้างในวงจักร ขนาดทองทศ เท่ากับ ๘ บาท ทองพิศ เท่ากับ ๔ บาท ทองพัดดึงส์ เท่ากับ สิบสลึง ซึ่งทั้งสามขนาดได้ผลิตอีกครั้งในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ.๒๔๓๗ และมีรายละเอียด ต่างกันเล็กน้อย ได้นำทั้งสองรุ่นมาอยู่รวมกันเพื่อสดวกในการสังเกตรายละเอียดที่ต่างกัน

ราคาซื้อขายทั้งสองรุ่นใกล้เคียงกัน
ทองทศ ราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท ทองพิศ ราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท ทองพัดดึงส์ ราคา ๑๒๐,๐๐๐ บาท





จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)




เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช