การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter

P.125 - P.129


สรุปจำนวนสิ่งสะสม
SUMMARY OF ITEMS

ท่านสามารถดาว์นโหลด ตารางสรุปจำนวนสิ่งสะสมได้ที่นี่ ทั้งนี้ท่านต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ติดตั้งบนเคื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

ดาว์นโหลดตารางสรุปจำนวนสิ่งสะสม

You may download Summary of items' table here, if you already have Adobe Acrobat Reader installed on your computer

Download Summary of items' tableจะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช