การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    

กลับสู่หน้าหลัก

P.48         

พดด้วงสมัยรัตนโกสินทร์ - Pod Duang Rattanakosin period
สมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ พ.ศ.๒๓๖๗ - ๒๓๙๔ (ตราปราสาท)


King Rama III 2367 - 2394 B.E. (Prasart)


ตราปราสาท ราคาเฟื้องและสองไพ - Prasart 1/8 Baht & 1/16 Baht


ตราใบมะตูม ราคาสลึงและเฟื้อง - Bai Matume 1/4 Baht & 1/8 Baht


ตรารังผึ้ง ราคาสลึงและเฟื้อง - Bee Hive 1/4 Baht & 1/8 Baht


ตราลูกศร ราคาสลึง - Arrow Head 1/4 Baht


ตราดอกไม้ ราคาสลึง - Dok Mai 1/4 Baht


ตราครุฑเสี้ยว ราคาสิบสลึง - Krut Sio 2.5 Baht


Back to main pageจะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช