การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.40


บทที่ ๙ ยุคกรุงธนบุรี พ.ศ.๒๓๑๐ - ๒๓๒๕
CHAPTER 9:KRUNGTHONBURY PERIOD 2310 - 2325 B.E.

พดด้วงสมัยกรุงธนบุรี - Pod Duang Krungthonbury period
สมัยพระเจ้าตากสิน พ.ศ.๒๓๑๐ - ๒๓๒๕ (ตราตรี) - King Taksin 2310 - 2325 B.E. (Tri)


หลังจากพระเจ้ากรุงธนหรือพระเจ้า ตากสินมหาราช ทรงย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาอยู่ที่ธนบุรี พระองค์ยังทรงต้อง ทำศึกสงครามอยู่เป็นเนืองๆ ประกอบกับมี พระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว ที่ใช้ กรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง ลักษณะของเงิน จึงยังคงเป็นเงินพดด้วงคล้ายปลายรัชสมัย กรุงศรีอยุธยา คือมีตราพระมหากษัตริย์ตีตรา อยู่ ด้านหน้า และตราแผ่นดินตีตราอยู่ด้านบน

พระเจ้ากรุงธนทรงใช้ ตราพระแสงตรี (ตรีศูล) เป็นตราประจำพระองค์ เพราะเป็น รูปอาวุธประจำพระองค์ ส่วนตราแผ่นดินใช้ ตราจักร ส่วนมากที่พบจะเป็นขนาด ๑ บาท เท่านั้น ราคาซื้อขายประมาณ ๒,๐๐๐ บาท ถึง ๔,๐๐๐ บาท ส่วนน้ำหนักเล็กลงมา ตั้งแต่ สองสลึง, หนึ่งสลึง, หนึ่งเฟื้อง มีการขุดพบน้อยมากๆ การที่ได้ครอบครองเงินพดด้วง สมัยธนบุรีทำให้นึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระเจ้าตากสินทรงกอบกู้ เอกราช ครั้งที่ ๒ ให้กับประเทศไทยเรา
จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช