การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.39


บทที่ ๘ อีแปะ เงินปลีกภาคใต้ต้นรัตนโกสินทร์
CHAPTER 8: E-PAE DECIMIAL COINS SOUTHERN OF THAILAND ,EARLY RATTANAKOSIN PERIOD

ส่วนมากผลิตช่วงต้นรัตนโกสินทร์ โดยแต่ละหัวเมืองสามารถผลิตเองได้ มีรูปร่างกลม มีรูตรงกลาง คล้ายเงินหรือเหรียญของจีนและเวียตนาม มักเรียกกันว่า อีแปะดีบุก จะมีการตั้งชื่อเมืองอยู่บนเหรียญเป็น ภาษาไทยบ้าง ภาษาอารบิค และภาษาจีน เช่น นครศรีธรรมราช ปัตตานี พัทลุง สงขลา เป็นต้น ราคาอยู่ที่ประมาณ ๓,๐๐๐ บาทถึง ๑๐,๐๐๐ บาท โดยเฉพาะเหรียญที่มีการตีตรา พร้อมกับมีการบอกปี ผลิตเป็นจุลศักราช ราคาจะ แพงเป็นพิเศษประมาณ ๒๕,๐๐๐บาท

จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช