การประมูลที่พันธวณิช
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช
select chapter, page no. or key in keywords, i.e., coin Srivichai period    
Download this Chapter | Download Registration Form | Previous Chapter | Next Chapter

P.8 - P.10


บทที่ ๑ ยุคฟูนัน พ.ศ. ๖๐๐-๑๑๐๐
CHAPTER 1:FUNAN PERIOD 600-1100 B.E.

อาณาจักรฟูนันมีอาณาเขตกว้างขวาง ตั้งแต่พม่าตอนใต้จนถึงกัมพูชา และครอบคลุมถึงแหลมมาลายู สมัยฟูนันมีความเจริญรุ่งเรืองมาก โดยเฉพาะสมัยพระเจ้าฟันมัน ได้ขยายอาณาเขตปกคลุมอย่างกว้างขวาง อาณาจักรฟูนันสิ้นสุดลงในสมัยพระเจ้ารุทวรมัน ประมาณปี พ.ศ.๑๑๐๐รูปแบบของเหรียญเป็นลักษณะกลม ส่วนมากผลิตจากเงิน ด้านหน้าเป็นรูปดวงอาทิตย์ครึ่งดวง แผ่รัศมี และมีจุดไข่ปลารอบๆสองวง อีกด้านหนึ่งเป็นรูปเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ มีสัญลักษณ์ของ ศรีวัตสะ (แปลว่าขนหน้าอกของพระนารายณ์) ทางขวามีรูปของบัณเฑาะ(กลอง) ส่วนทางซ้าย มีรูปของ สวัสติกะ (สัญลักษณ์ของความโชคดี) ด้านบนมีรูปของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นสิ่งเคารพนับถือ ของพราหมณ์ส่วนมาก ขุดพบเหรียญชนิดนี้ในพม่า, จังหวัดชัยนาท,จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดพิจิตร, จังหวัด ชลบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี เหรียญที่ค้นพบส่วนมากมี ๒ ขนาดด้วยกัน ได้แก่

ขนาดใหญ่หนัก ๖-๑๐ กรัม ราคาซื้อขายประมาณ ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท
ขนาดเล็กหนัก ๑.๕-๒.๕ กรัม ราคาซื้อขายประมาณ ๘๐๐-๑,๕๐๐ บาท


พระอาทิตย์อุทัย - Rising Sun
5.95-9.61 gms.


พระอาทิตย์อุทัย(ขนาดเล็ก) - Rising Sun(Small)
2.01-2.31 gms.


ตัดเพื่อใช้เป็นเงินปลีก - Cut For Small Change
6.59 gms.


กลองพราหมณ์-ศรีวัตสะ
Drumaru-Sriwatsa
6.01 - 9.12 gms.
จะทำการประมูลทั้งชุดรวมทั้งหมด ๑ รายการเท่านั้นโดยจะไม่มีการแยก ในราคาเริ่มต้นที่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

To be sold as a whole collection in one lot starting price at 20,000,000 Baht (Twenty Million Baht)
เกี่ยวกับชุดพิพิธภัณฑ์รายละเอียดการเข้าร่วมประมูลเงื่อนไขและข้อกำหนดการขายราคาเริ่มต้นประมูลแคตตาล็อคชุดพิพิธภัณฑ์พันธวณิช